fbpx

Vad är process intelligence?

Vad är process intelligence?

Som att vi behöver ett nytt buzzword att hålla reda på, eller hur? Allt för ofta introduceras nya termer i ett försök att bara packa om befintlig funktionalitet och därmed kunna ta bättre betalt för den. Men Process Intelligence är faktiskt mer än så – det handlar om ett helt nytt sätt att angripa moderna bolags största problem.

Vi lever i en tid av ständig och allt snabbare förändring. Det ställer ständigt nya krav på bolags organisation och arbetsmetoder, eftersom produktcykler blir kortare och ständigt ökande global konkurrens leder till allt mer komplexa försörjningskedjor. Det gör att det blir allt svårare att överblicka våra flöden. Borta är brukspatronen som kunde överblicka hela fabriksgolvet och för eget öga upptäcka minsta problem.

Process Intelligence är ett koncept för att återfå den kontrollen och stärka verksamhetens förmåga att förstå, analysera och förbättra sina processflöden. Tanken är att ha en ständigt aktuell och dynamisk vy över de operationella processerna, kombinerat med smarta funktioner för att upptäcka avvikelser och flaskhalsar. Det är på så vis ett utmärkt stöd för personer inom operations (COO, processägare etc), kvalitetsstyrning eller verksamhetsnära analytiker i arbetet med att effektivisera och förbättra den operationella verksamheten.

Konceptet bygger på tre huvudsakliga funktioner:

Kartläggning

Traditionellt sett har informationen som behövs för att kartlägga processflöden hämtats in manuellt. Process Intelligence skapar en genväg i det arbetet genom att gå direkt till datat i våra affärssystem. Utifrån de loggar och tidsstämplar som finns i dem skapas visuella processkartor och datamodeller för uppföljning. Resultaten kan sedan presenteras i rapporter eller dashboards, så att rätt personer alltid har tillgång till översiktlig information.

Exempel på automatgenererad processkarta för kundorderhantering som visar antal ordrar per processteg

Analys

Affärsprocesser är sällan linjära utan innehåller villkor och avvikelser, planerade såväl som oplanerade. Dessa avvikelser påverkar allt som oftast det avsedda utfallet. Process Intelligence låter oss kvantifiera dessa effekter så att vi får en konkret uppfattning om vilka avvikelser som är mest skadliga respektive vilka varianter som snarare utgör best practice.

Analytisk vy där de absoluta värdena har ersatts med relativa frekvenser för jämförelse av processflöde mellan två olika enheter

Monitorering

Nya problem och avvikelser tenderar att dyka upp med tiden. Eftersom Process Intelligence bygger på ständigt uppdaterat underlag kan förändringar spåras över tid. Därigenom kan vi dels tidigt upptäcka nya problem, men även löpande se och värdera effekterna av våra ändringar och förbättringsåtgärder. 

Sammanfattande vy som visar vilka kombinationer av chefer och produktgrupper som är minst respektive mest problembenägna

De här tre funktionerna ger tillsammans utmärkta möjligheter att genomföra förbättringsprojekt, antingen som engångsinsatser eller ännu hellre som löpande initiativ för ständig förbättring. Jämfört med tidsåtgången för att bedriva dessa på det gamla manuella sättet innebär Process Intelligence stora besparingar, möjlighet att bredda förbättringsarbetet till nya områden och förmåga att upptäcka problem man annars aldrig ens hade fått nys om. Med andra ord, långt mer än ett tomt buzzword.