fbpx

Process intelligence för orderhantering

Process intelligence för orderhantering

Orderhantering är ofta den största intäktskällan och därmed av strategisk betydelse för de flesta bolag. Därför är den också en logisk startpunkt för process intelligence. Eftersom även en liten förbättring resulterar i avsevärda ekonomiska marginalfördelar är det många gånger det lättaste business caset att räka hem.

Utmaningar

Att få rätt produkt till rätt plats i rätt tid är föga förvånande nyckeln till nöjda och återkommande kunder. Eftersom orderhantering är så utåtriktat är det också den process där eventuella misstag eller brister blir mest uppenbara även utanför bolagets väggar. Av dessa anledningar har bolag ofta investerat rejält i orderhanteringsprocessen, både med personal och systemstöd. I strävan att tillfredsställa komplexa krav och förväntningar från kunder blir processen ofta komplex, med flera olika system och applikationer för olika delar av processen. 

Den här komplexiten blir en stor utmaning för alla mer heltäckande förbättringsprogram, som continuous improvement eller operational excellence, då det finns flera olika datakällor och komplexa relationer mellan orsak och verkan. Att samla och analysera den nödvändiga datan för att reda ut källan till eventuella problem blir därmed en tidskrävande och ofta manuell insats.

Hur Agilon hjälper

Att presentera komplexa processflöden på ett enkelt och visuellt sätt är själva kärnan i Agilon, så orderhanteringen har ofta mycket att vinna på den transparens detta medför. Genom att se hela flödet från start till mål, precis som det faktiskt har utförts, får ni en helt ny nivå av insikt. Variationer i utförande mellan olika enheter, regioner, kundgrupper, produktlinjer etc blir mycket enklare att upptäcka. De problem som ofta uppstår i överlämningen mellan olika grupper och system framgår tydligt och blir då betydligt enklare att åtgärda.

För att bli systematisk i förbättringsarbetet med orderhantering räcker det dock inte att upptäcka avvikelser. För att kunna prioritera förbättringsinsatser måste man också förstå de exakta konsekvenserna. Det är här Agilons analytiska funktioner kommer väl till pass. Genom att se hur alla avvikelser kvantitativt påverkar viktiga nyckeltal, som ledtid eller leveransprecision, blir det betydligt enklare att bestämma vilka åtgärder som skall vidtas för att uppnå maximal förbättring.    

Sist men inte minst så hjälper de kontinuerligt uppdaterade analyserna er både att upptäcka nya problem tidigt och att validera resultaten för de ändringar och förbättringsåtgärder ni har vidtagit.

Nyckeltal

Eftersom orderhanteringen är så central för många bolag så finns det många etablerade nyckeltal att följa upp. I våra kundcase har vi hjälpt till med både intern effektivitet och externa kvalitetsmått som till exempel:

  • Ledtid
  • Leveransprecision (OTIF %)
  • First time right %
  • Kundnöjdhet
  • Days sales outstanding
  • Lagersaldonivåer

Samtliga dessa är utmärkta kandidater för att påbörja ett systematiskt förbättringsarbete.

Prova på!

Just nu kör vi pilotprogram med svenska kunder